Beleidsplan

Inleiding

Samen met Linda Ngido, de Tanzaniaanse oprichtster van de stichting MEHAYO (Mental Handicapped Youth) stond ik 28 jaar geleden aan de wieg van Linda’s initiatief om een beschermde woon-, werk- en leeromgeving te creëren voor jongeren met een verstandelijke beperking die door hun ouders en de maatschappij verstoten werden. Met steun van de Zwitserse overheid werd de droom van Linda gerealiseerd. Net buiten de stad Morogoro ontstond een centrum waar kwetsbare, kansarme verstandelijk beperkte jongeren liefdevol opgevangen werden. Met steun van vrijwilligers en incidentele giften heeft MEHAYO inmiddels een vaste plek in de gemeenschap verworven.

Toen ik er begin 2023 op bezoek was kon ik mijn ogen niet geloven. Slaapzalen die niet meer gebruikt konden worden, stilstaand water in afvoerkanalen op het terrein. Het was té triest om waar te zijn. Dit moet en kan anders waren mijn eerste gedachten en daarom is de Stichting Vrienden van MEHAYO opgericht.

Sinds de uitbreiding van de stad Morogoro wordt de plaats waar MEHAYO gevestigd is bedreigd. De infrastructuur die nodig is voor de snelgroeiende stad, heeft geleid tot wateroverlast waardoor een deel van het complex onder water staat en niet langer bewoonbaar is. De kinderen hebben de slaapvertrekken moeten verlaten en slapen nu tijdelijk in hoger gelegen gebouwen die eerder dienstdeden als leslokalen en kantoor.

Het centrum heeft geen eigen inkomsten. Van kerkelijke- en maatschappelijke groeperingen uit de gemeenschap ontvangt MEHAYO steun in natura zoals meel, olie, zeep, kleding en andere dagelijkse benodigdheden. Ook draagt de gemeenschap zorg voor de kosten van elektriciteit, water en ziektekosten.

De Stichting Vrienden van MEHAYO wil voor deze verstandelijk beperkte jongeren een veilige plek creëren waar ze kunnen wonen en slapen. Voor de bouw van de slaapvertrekken en de inrichting gaan we ons inzetten

Yvonne van der Linden,
Voorzitter Stichting Vrienden van MEHAYO

1. Visie/missie

Visie
We delen de visie dat de universele rechten van het kind ook gelden voor kwetsbare, kansarme jongeren met een verstandelijke beperking in Tanzania.

Missie
Het is onze missie om een omgeving te creëren waarbinnen de jongeren van MEHAYO centrum, zich op een veilige en gezonde manier kunnen ontwikkelen.

1.2 Doelstelling

Het doel van de Stichting Vrienden van MEHAYO is het verbeteren en bevorderen van de leefomstandigheden en het welzijn van jongeren met een verstandelijke beperking in Tanzania en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

1.3 Strategie

De focus van de stichting Vrienden van MEHAYO is met name gericht om MEHAYO centrum. Deze instelling voor verstandelijk beperkte jongeren is gevestigd in Morogoro, Tanzania.

Het centrum begeleid 60 jongeren met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 6-60 jaar en beschikt over twee locaties; Morogoro en Mkundi

In het centrum in Morogoro wonen 45 verstandelijk gehandicapten en hun begeleiders. Door infrastructurele werkzaamheden aan aangrenzende wegen en door klimatologische veranderingen zijn de slaapvertrekken van de bewoners niet meer geschikt voor bewoning.

De stichting Vrienden van MEHAYO zet zich in om nieuwe veilige slaapvertrekken voor de bewoners te realiseren.

Het plan van aanpak is tweeledig:

Het eerste deel bestaat uit de voorbereidingen van de bouw. Door een wegenbouwkundig ingenieur en een architect is een situatie analyse gemaakt. Op basis hiervan is in overleg met het dagelijkse bestuur van MEHAYO een ontwerp voor slaapvertrekken gemaakt en een geschikte locatie aangewezen. Na het uitwerken van de bouwtekeningen, het maken van een bestek, is de bouwvergunning aangevraagd.

Het tweede deel van het plan van aanpak is het verwerven van financiële middelen. Hiervoor zullen verschillende werkwijzen ingezet worden. Naast het werven van fondsen bij institutionele fondsen en stichtingen zal ook de particuliere markt worden aangeboord. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van Social Media (FaceBook, Instagram, Website) en worden sponsor activiteiten georganiseerd.

Zodra de financiële middelen beschikbaar zijn wordt met de bouw begonnen. De duur van de bouw is geraamd op 9 maanden. De verwachting is dat eind 2024 de bouw gerealiseerd is.

2. Huidige situatie

MEHAYO (Mental Handicapped Youth), een centrum voor jongeren met een verstandelijke beperking is gelegen in de stad Morogoro in Tanzania. 28 Jaar geleden is het centrum opgezet door Linda Ngido, een bevlogen Tanzaniaanse onderwijzeres, die zich het lot van deze jongeren aantrok. Het centrum startte met 9 jongeren en telt inmiddels 62 bewoners. In al die jaren hebben Linda en haar gezin zich met hart en ziel ingezet voor deze achtergestelde groep. Inmiddels heeft het centrum een vaste plek in de gemeenschap verworven en ontvangt ze steun uit de gemeenschap.

Door zowel klimatologische weersveranderingen als door infrastructurele aanpassingen, ten gevolge van uitbreiding van de stad Morogoro, loopt een deel van het terrein waarop het MEHAYO centrum gevestigd is na regen onder water. Op dit deel van het grondgebied liggen de slaapvertrekken van de jongeren. Deze zijn, na jaren van overstroming, niet meer bruikbaar. Om te kunnen slapen zijn de jongeren ondergebracht in andere gebouwen, zoals recreatieruimte, kantoren en voormalige klaslokalen.

Het centrum beschikt over geringe financiële middelen. Ze bedruipt zichzelf door de giften uit de gemeenschap, steun van vrijwilligers en de opbrengst van eigen landbouwgrond. Ze is niet in staat om verandering te brengen in de ontstane ongewenste situatie.

2.1 Activiteiten van de organisatie

Om verandering aan te brengen in de ontstane ongewenste situatie, waarin de jongeren geen fatsoenlijke, veilige slaapplaatsen hebben, is het noodzakelijk om een nieuwe slaapgelegenheid te creëren op een hoger gelegen deel van het grondgebied van MEHAYO centrum.

Samen met een lokaal woonachtige Ierse wegenbouwkundig ingenieur is de huidige situatie in kaart gebracht en gekeken naar een oplossing voor de huidige wateroverlast op het terrein van MEHAYO. De aanbeveling is om de huidige niet bruikbare gebouwen af te breken en het puin te gebruiken om het lagergelegen deel van het grondgebied op te hogen. Het tweede advies is nieuwe slaapgelegenheid te creëren op een hoger gelegen deel van het grondgebied dat tijdens regenval niet onder water staat.

Een lokaal woonachtige Zwitserse architect heeft, samen met de verantwoordelijken van MEHAYO een plan ontworpen en uitgewerkt in bouwtekeningen.

Zodra de financiële middelen voor de bouw van de slaapzaal gegenereerd zijn zal, worden begonnen met de bouw. Hierbij wordt rekening gehouden met de tijd van het jaar (regenseizoen).

Onder leiding van de architect wordt de bouw door een lokale aannemer uitgevoerd.

3. Toekomst

Het voornaamste doel van de Stichting Vrienden van MEHAYO is het verbeteren en bevorderen van betere leefomstandigheden van de jongeren die in het MEHAYO centrum woonachtig zijn.

Als deze doelen bereikt zijn heeft ook de Stichting haar doel bereikt.

4. Organisatie

De stichting Vrienden van MEHAYO is opgericht op 21 maart 2023. Het is een jonge stichting die zich het lot aantrekt van jongeren met een verstandelijke beperking die door MEHAYO Foundation opgevangen worden.

De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 89652703.
RSIN/fiscale nummer 865056365.

Post adres:
Nieuwendijk 105
3443BK Woerden

4.1 Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de volgende 5 leden:

Voorzitter Mw Yvonne van der Linden
Penningmeester Dhr Sybren Kalkman
Secretaris Dhr Gerard Jansen
Bestuurslid Mw Marianne Albers
Bestuurslid Mw Karen Kammeraat

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

4.2 Werknemers

De organisatie maakt geen gebruik van werknemers enkel van vrijwilligers. Het bestuur zet zich op vrijwillige basis in om de dagelijkse bezigheden te verrichten.
Fondsenwervende activiteiten worden ondernomen of ondersteund vanuit het bestuur.

5. Financiën

Uitgaven Euro
Oprichting Stichting 675
Bouw en hosting website 250
Bankkosten 150
Bouw slaapvertrekken 118,000
Onvoorziene kosten 925

Inkomsten Euro
Institutionele fondsen en stichtingen 113,000
Particulieren 7,000

Beheer en besteding van het vermogen

Inkomsten worden verzameld op de BUNQ bankrekening van de Stichting en besteed aan de kosten van de bouw van nieuwe slaapvertrekken en aan bijkomende kosten voor het voeren van een Stichting.

De Stichting heeft niet als doel om een vermogen op te bouwen. anders dan voor het voornoemde doel.

Het werven van gelden

Voor het behalen van het doel is naar schatting 120.000 Euro nodig. Dit geld wordt verkregen door het benaderen van institutionele fondsen en stichtingen en door donaties van particulieren.

Via Social Media (FaceBook, Instagram en website) worden particulieren benaderd. Ook zullen sponsor activiteiten worden georganiseerd. Te denken valt aan wandelsponsortochten en wijnproeverijen.